โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2

12 ธันวาคม 2562

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ 
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) รุ่นที่ 2 โดยมีนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมากขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และมี 
ผศ.ดร.วิพุธ อ่อนสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
       การอบรมแบ่งเป็นกลุ่มระดมสมองร่วมกันในการวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อคัดเลือกตัววัดผลลัพธ์ 
การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Peridot 
1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี