คณะอนุกรรมการบริหาร การลงทุนประกันสังคม ครั้งที่ 15/2562

11 ธันวาคม 2562

          สำนักงานประกันสังคม โดยกองบริหารการลงทุน จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร
การลงทุนประกันสังคม ครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง 
ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางนารี บุญธีรวร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีเรื่องเห็นชอบในผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนสำหรับเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 และเรื่องเพื่อทราบในพิจารณาขออนุมัติการลงทุนประจำปี 2563 กองทุนประกันสังคม