รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ“รูปแบบการทำงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม” และมอบโล่เกียรติคุณ โครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

11 ธันวาคม 2562

        หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ“รูปแบบการทำงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม” และมอบโล่เกียรติคุณ โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 โดยมีนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องมิราเคิล A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร
        การประชุมในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง และแนวทางการให้ความคุ้มครองทางสังคม แก่อาชีพรูปแบบใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้มีมุมมองด้านวิชาการมากขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมในอนาคต  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรนอกภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ประมาณ 450 คน 
        ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง The Future of Work กับมุมมองภาคธุรกิจ โดยผู้แทนจากภาคเอกชน และการบรรยายเรื่อง Platform Workers and Social Protection International Experience โดยผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  และการเสวนาในหัวข้อ ภาครัฐปรับตัวอย่างไรกับรูปแบบงานที่เปลี่ยนไป โดยผู้แทนจากภาครัฐ