พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562

09 ธันวาคม 2562

       หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 
ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจัดขึ้น โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
       การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็น
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและ
รายงานผลเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างความตระหนักรับรู้และตอบโต้ผู้ที่นำเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในทางอาชญากรรม