ประชุมคณะทำงาน การพัฒนาระบบประกันภัยเพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

09 ธันวาคม 2562

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบประกันภัยเพื่อการบูรณาการร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) เรื่องการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับการบูรณาการนโยบายเรื่องสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม