สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมจัด กิจกรรม “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy@นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร”

22 กรกฏาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมจัด 
กิจกรรม “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy@นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 4 ส
ประกอบด้วย สะอาด สะดวก สงบเรียบร้อย สุขภาพดี สู่สถานประกอบการ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตน
และนโยบายด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมี นายสมคิด จันทมฤก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดงาน และนายมนัส ทานะมัย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร