คณะกรรมการกองทุน เงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 7/2562

22 กรกฏาคม 2562

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม มีประเด็นสำคัญดังนี้      
      1. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย จำนวน 3 ราย
      2. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีนิติสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย       
      3. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 4 ราย
      4. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีสูญเสียสมรรถภาพ จำนวน 3 ราย      
      5. พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 นาท จำนวน 1 ราย
      6. รายงานการจัดทำร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง