ประชุม ระหว่างสำนักงานประกันสังคม ประกันสังคม กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต

22 กรกฏาคม 2562

       นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ระหว่างสำนักงานประกันสังคมประกันสังคม กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้กลไกของหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 1.2 ล้านคน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล 

        ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม