สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6/2562

22 กรกฏาคม 2562

สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) ชุดที่ 11 
ครั้งที่ 6/2562 ในการนี้ได้ร่วมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน กรณีขอคืนสิทธิความเป็น
ลูกจ้าง และกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างหรือไม่ โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธาน
ในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว 
สำนักงานประกันสังคม