ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบ กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 6/2562

22 กรกฏาคม 2562

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบ กระทรวงแรงงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 6/2562 โดยมี  นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานอนุกรรมการ (ผู้แทนจากสำนักงาน
อัยการสูงสุด) เป็นประธาน พร้อมนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุม 
โดยร่วมพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุม จำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม