ประชุมหารือเรื่องการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนมาตรา 40 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

19 กรกฏาคม 2562

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหารือเรื่องการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนมาตรา 40 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการให้บริการ
แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคม และรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร