นางสาวสุจิตรา สุขวรรธก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์... ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

19 กรกฏาคม 2562

     นางสาวสุจิตรา สุขวรรธก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์... ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมตอบปัญหาของผู้ชมและผู้ฟัง ตลอดจน เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นเรื่อง
     1. เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายกรณีชราภาพ              
     2. การหักเงินสมทบนำส่งสำนักงานประกันสังคม       
     3. สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน มาตรา 40      
     4. การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หลังจากออกจากงาน       
     ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทีวีดิจิทัล ช่อง 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร