บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น “เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม” ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ NBT

19 กรกฏาคม 2562

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ 
รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น “เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม” ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ NB
T เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ประเด็นเกี่ยวกับ
     1. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
     2. กระทรวงแรงงานมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการใช้บริการ ทั่วถึง หลากหลาย และอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกันตน 
     3. สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม
     ออกอากาศ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางช่อง 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย