คณะทำงาน กลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อบริหารของสำนักงานประกันสังคม

19 กรกฏาคม 2562

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุม คณะทำงานกลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อบริหารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2562 มีเรื่องเพื่อพิจารณา ขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานประกันสังคมประจำปี 2563 (ต่อ)
     - พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
     - พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อบริหารสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
     - พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อบริหารกองบริหารการลงทุน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม