หารือแนวทางในการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน

19 กรกฏาคม 2562

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการ ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน มีเรื่องพิจารณาดังนี้
        1.การนำเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐที่ได้รับจากองค์การเภสัชกรรมส่งคืนกองทุนประกันสังคม มีจำนวน 4 โครงการ
          - โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย
          - โครงการจ้างพัฒนาระบบจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
          - โครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล
          - โครงการเงินสวัสดิการสำนักงานประกันสังคม
        2.พิจารณาเงินที่สำนักงานประกันสังคมมีสิทธิได้รับจากองค์การเภสัชกรรม
        3.พิจารณาการถอนเงินนอกงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนประกันสังคม
        4.การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
        5.การส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซึ่งเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงาประกันสังคม