ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2562

18 กรกฏาคม 2562

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2562 มีรายละเอียดดังนี้

          - รับทราบแนวทางการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
          - รับทราบกรอบวงเงินที่คณะกรรมการประกันสังคมจัดสรรได้ตามมาตรา 24 แห่งประราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
          - รับทราบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
          - รับทราบแผนการพิจารณาการขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
          - พิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม