สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ จัด “โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ” รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)

18 กรกฏาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดย สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ จัด “โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ” รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง) ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกร จำนวน 250 คน เพื่อขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 การพัฒนากลไก การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจในระดับพื้นที่ 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านช่องทางนวัตกรรมร่วมกัน โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ 1 โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
     ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “การประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรให้ดีขึ้น” ผู้เสวนาประกอบด้วย 1. นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ เครือข่ายประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 2. นายรพีรัฐ ถิระการ เครือข่ายประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 3. นายสมศักดิ์ ชูสุข เครือข่ายประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4. นายดอกรัก เดชฤดี ประธานเครือข่ายกองทุน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และนางรัศมี สุจโต ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
    ในการนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์สารนิเทศ ร่วมออกบูธรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เล่นเกม ตอบปัญหาชิงรางวัล และประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม