หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบนโยบายการทำงาน

19 กรกฏาคม 2562

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟังและแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า “ภารกิจด้านแรงงานถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในทุนมนุษย์ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ผลิตภาพแรงงาน และการประกันสังคม ซึ่งเชื่อมโยงและเกี่ยวกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละและมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะให้แรงงานและประชาชนคนไทยทุกคนมีงานทำ มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงการปฏิรูปคนทำงาน (Workforce Transformation) โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมศักยภาพการทำงานในองค์กร ด้วยอุปกรณ์และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิทัล และขอให้ทุกคนคิดสร้างสรรค์งาน โดยไม่ต้องรอให้สั่งการ ให้ทำงานต่อไปด้วยพลังกายและใจที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนางานด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป”