การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 13/2562

12 กรกฏาคม 2562

 นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 13/2562 
ซึ่งประชุมได้พิจารณา และมีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์กรณีทุพพลภาพ กรณีว่างงาน กรณีขาดส่ง
เงินสมทบ ตามมาตรา39  รวม 34 เรื่อง โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม เข้าร่วมประชุม
      เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์  ชั้น 6 
อาคารอำนวยการ  สำนักงานประกันสังคม