สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 6/2562

12 กรกฏาคม 2562

    สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายกรรชิต คุณาวุฒิ เป็นประธานในการประชุม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมได้มีการพิจารณา      

1. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 250,000 บาท  

2. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย 

ตามมาตรา 18(2) จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 177,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,000 บาท