ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

12 กรกฏาคม 2562

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2562