คณะผู้แทนกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ขอเข้าหารือ และทบทวนภาวะเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เพื่อหารือและทบทวนภาวะเศรษฐกิจไทย 
ประจำปี 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นดังนี้ 1.รูปแบบการดำเนินงานระบบบำเหน็จ
บำนาญในประเทศไทย 2.ความยั่งยื่นและขอบข่ายความคุ้มครองของการประกันสังคม

 3.การปฏิรูปที่คาดหวัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองนโยบายและแผนงาน อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม