นายแพทย์สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 5/2562

19 มีนาคม 2562

       นายแพทย์สิทธิชัย  พุทธิประเสริฐ  ประธานอนุกรรมการอุทธรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 5/2562  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนจำนวน15ราย เพื่อเสนอความเห็นทางการแพทย์แก่คณะกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ  สำนักงานประกันสังคม