พลโท กฤษฏา ดวงอุไร ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

19 มีนาคม 2562

    พลโท กฤษฏา ดวงอุไร ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2563 โดยในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคมให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดนั้นจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนงานหรือโครงการที่รองรับแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำแผนมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่วางไว้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม