สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 5/62 โดยมีนายณรงค์ รัตนานุกูล เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ

19 มีนาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 5/62 โดยมีนายณรงค์ รัตนานุกูล เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์กรณีนิติสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง กรณีว่างงาน กรณีมาตรา 39 และกรณีชราภาพ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม