สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง และ ลูกจ้างส่วนราชการ รุ่นที่ 3

19 มีนาคม 2562

       สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง และลูกจ้างส่วนราชการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายของกองทุนเงินทดแทน การขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบของหน่วยงานราชการ สิทธิประโยชน์เงินทดแทน รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงก่อนเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน โดยมี นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร