นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ครั้งที่ 5/2562

19 มีนาคม 2562

    นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายจากการอุทธรณ์ของผู้ประกันตนในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากโครงการร่วมใจจาก ว่าเป็นกรณี “ลาออก หรือ เลิกจ้าง” ซึ่งมีเรื่องอุทธรณ์ในกรณีนี้เข้ามาเป็นจำนวนมาก สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ และสภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกันตนในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม