นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

19 มีนาคม 2562

     นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

     1. เห็นชอบรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่จะเข้าร่วมประชุมเลือกกันเอง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค 1 และศาลแรงงาน ภาค 7
     2. เห็นชอบโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40
     3. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรักษาโรคมะเร็ง (Protocol) จากเดิม 10 ชนิด เพิ่มเป็น 20 ชนิด ซึ่งครอบคลุมทั้งการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก และประเภทผู้ป่วยใน และรายการยาทุกรายการที่ระบุในโปรโตคอล
ให้สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนด
     4. เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
     5. เห็นชอบงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
     6. รับทราบบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคม ประจำปีบัญชี 2562          
     7. รับทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของรัฐบาลค้างชำระ