สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 4

18 มีนาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดโครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้แนวทางการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสำนักงานประกันสังคม ทำให้เกิดการจัดการความรู้ใหม่ๆ และรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม