พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่รางวัล แก่สตรีทำงานดีเด่น ในงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ”

18 มีนาคม 2562

    พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ในงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน ในการนี้ศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม และให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
    กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของสตรี จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน