พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติในพื้นที่”

18 มีนาคม 2562

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย 3A สู่การปฏิบัติในพื้นที่” เพื่อติดตามการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน ในช่วงครึ่งปีหลัง ของปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค  ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  

    กระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 3A (13-4-7) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จนมีผลงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม เช่น การพัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์  รวมถึงการเข้าสู่ ILO ฉบับที่ 102 โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีการเข้ารับการผ่าตัดวันเดียวกลับ  กรณีผู้ทุพพลภาพที่ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และส่งเสริมให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพตามสิทธิ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง