สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ การประปานครหลวง

18 มีนาคม 2562

    สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง หลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปี 2562 เยี่ยมชมและดูงานสำนักงานประกันสังคม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการใช้ IT ในการบริหารจัดการองค์กร ของสำนักงานประกันสังคม 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม