กองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562

          กองฝึกอบรม สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ การจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 โดยมีนางสาวนฤมล บุญมี ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ และมีนายกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้แนวทางการจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสำนักงานประกันสังคม ทำให้เกิดการจัดการความรู้ใหม่ ๆ และรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำมาสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม