นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม รักษาการ ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ รุ่นที่ 2

18 มีนาคม 2562

          นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 
         โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง บรรยายในหัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดและวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และวิทยาการภายในสำนักงาน บรรยายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนด้านงานทะเบียนและเงินสมทบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการบันทึกแก้ไขฐานข้อมูลงานทะเบียนและเงินสมทบในระบบ SAPIENS และระบบ WCF ได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี