นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ร่วมออกรายการ สายด่วนรัฐสภา

18 มีนาคม 2562

     นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์  ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ร่วมออกรายการ สายด่วนรัฐสภา พร้อมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ ในประเด็น 

     1. การใช้สิทธิเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันที่ 
         1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
     2. การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
     3. แนะนำให้ตรวจสอบการคืนสิทธิ ก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัล ช่อง 10 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กรุงเทพมหานคร