สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์และ นโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการสัมมนาวันที่ 6 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการสัมมนาวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีการบรรยายในหัวข้อแนวปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้น การบริการเชิงรุกแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการดำเนินการส่งเสริม สุขภาพ เชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงการบรรยายในหัวข้อการประเมินสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง (NCD) ด้วยตนเอง 

     นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในเรื่องการปรับตัวของส่วนราชการเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลก  และข้อควรระวังในการเลือกตั้งรวมทั้งได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยวิทยากรจากภายในสำนักงานประกันสังคมและวิทยากรภายนอก ณ ห้องอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา