สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์และ นโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการสัมมนาวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีการจัด Workshop

18 มีนาคม 2562

สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ในการสัมมนาวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีการจัด Workshop กรณีเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม การดำเนินการทางวินัย ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นวิทยากรให้คำชี้แนะ นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ประจำปี 2562 ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน ณ ห้องอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา