สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

12 มีนาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด พร้อมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันแก้ไขจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และข้อสังเกตจากการตรวจราชการ โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน (13-4-7) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

     1.การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ เช่น การปฏิรูประบบบำนาญโดยการแก้ไขกฎหมายและการจ้างงานผู้สูงอายุมาทำงานที่ สปส.       
     2.การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม เช่น การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร 
   3.การขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ เช่น เพิ่มช่องทางการรับสมัคร เพิ่มเครือข่ายและสร้างการรับรู้  นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องอู่ทอง โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา