นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

18 กันยานยน 2561

นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

 ในการนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม รับมอบรางวัลในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี “โครงการรับเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network) ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันที เป็นการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี