นางสาวทิพวรรณ กลิ่นแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้แทนลูกจ้าง และผู้ประกันตน) ก่อนการจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) รุ่นที่ 4

18 กันยานยน 2561

นางสาวทิพวรรณ กลิ่นแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้แทนลูกจ้าง และผู้ประกันตน) ก่อนการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567) รุ่นที่ 4 เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสรุปผลวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประกันสังคม ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้อง Peridot1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี