นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 17/2561

15 กันยานยน 2561

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้

        - รับฟังบรรยายสรุป พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 4(พ.ศ.2559-2563)

        - พิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 โดยมอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ พิจารณาในรายละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการต่อไป

       -รับทราบรายงานความคืบหน้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)