สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 9/2561

15 กันยานยน 2561

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานอนุกรรมการ (ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด) เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม