นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2561

15 กันยานยน 2561

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2561 เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสร้างสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชน ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี นครปฐม อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี จำนวน 150 คน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประกันตนสู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่” โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) รวมทั้งมีกิจกรรมจำลองบทบาทสมมุติให้เป็นลูกจ้างผู้สูญเสียอวัยวะ (Simulate) พร้อมมีการเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิที่เท่าทัน (สถานการณ์) สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม และนางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี