สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) รุ่นที่ 1

06 กันยานยน 2561

สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนการจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) รุ่นที่ 1 ให้กับผู้แทนธนาคารและหน่วยบริการ เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสรุปผล วิเคราะห์ ประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม โดยมีนางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ ณ ห้องโทแพส รูม (Topaz Room) จังหวัดนนทบุรี