สำนักงานประกันสังคมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ

04 กันยานยน 2561

สำนักงานประกันสังคมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมมีความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงและการหนีไฟที่ถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม