นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 26/2563

30 ธันวาคม 2563

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้     
     1. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามร่างประกาศฯ (ฉบับที่ 2) ที่เสนอ เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค COVID – 19 ได้ทันที
     2. เห็นชอบให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรค COVID - 19 (Active Case Finding) โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก แล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะเข้ารับบริการตามข้อ 1 อนึ่ง การคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวจะเป็นการดูแลผู้ประกันตนภาพรวม แต่เนื่องจากผู้ประกันตนมีจำนวนมากจะแยกการดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเร่งด่วนที่สุด กลุ่มเร่งด่วนและกลุ่มติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวจะเน้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และการบูรณาการการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดการดำเนินการ รวมทั้งรูปแบบ แนวทางการคัดกรองเชิงรุกฯ (ที่เหมาะสม ใช้เวลาน้อยและสามารถตรวจคัดกรองผู้ประกันตนจำนวนมากในแต่ละวัน) กับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป