สำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 2/2563

28 ธันวาคม 2563

       สำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ เป็นประธาน พร้อมนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) และการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

        ทั้งนี้คณะกรรมการการแพทย์ ได้แสดงความยินดีกับประธานกรรมการการแพทย์ เนื่องจากได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าอาวุโสผู้มีเกียรติ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านวิชาการ การงาน และการดำเนินชีวิต