สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายผัน จันทรปาน

28 ธันวาคม 2563

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายผัน จันทรปาน อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร