นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2563

24 ธันวาคม 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้                 

  -  รายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563     

  -  ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ....     

  -  รายงานผลการดำเนินงานรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน     

  -  เรื่องที่แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด /สาขาทราบ     

  -  รายงานข้อมูลหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมของหน่วยปฏิบัติ   

  -  รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์     

  -  รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายประสานงานประกันสังคมในสถานประกอบการ    

  -  การดำเนินงานบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน    ที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

  -  รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์สารนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563