ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 1/2563

23 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 15) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ เป็นประธาน พร้อมนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการการแพทย์ ได้เข้าพบ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการให้บริการทางการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร